صفحه اصلی > آموزشی > دفتر امور هيات علمي > آیین نامه و مقررات 

آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی

راهنماي تكميل فرم تقاضاي پايه ترفيع اعضاي هيات علمي (در حال بروزرسانی)

فرم تقاضاي پايه ترفيع اعضاي هيات علمي دانشگاهها (جدید)

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی