صفحه اصلی > آموزشی > اداره كل آموزش > اداره خدمات ماشيني 

وظایف این اداره به شرح زیر است :

 1- کنترل و نظارت بر پردازشها و گزارشات

 2- بررسی کلیه گزارشات مدیریتی که در آنها تغییرات اعمال شده قابل بررسی می باشد

 3- رفع نیازهای واحدهای مختلف مرتبط با سیستم سما ( کلیه امور مربوط به واحدهای دیگر آموزشی، پژوهشی، تحصیلات تکمیلي)

 4- طراحی پردازشها و گزارشات مجدد انجام امور آموزشی در حوزه اداره متبوع، به تشخیص مدیریت