صفحه اصلی > دانشكده ها > مهندسی شیمی > ارتباط با دانشكده 

دانشکده مهندسی شیمی

آدرس: دزفول، مقابل پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور، ساختمان آموزشی، دانشکده مهندسی شیمی، کدپستی: 18674-64616، تلفن: 6268000-0641 داخلی 2020

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

پست الکترونیکی

خانم دکتر زهرا نیکمند

مدیر گروه مهندسی شیمی

2020

ساختمان آموزشی، اتاق شماره 2113

znickmand@jsu.ac.ir

خانم دکتر عاطفه پورجاهد

هیأت علمی

2034

ساختمان آموزشی، اتاق شماره 2121

 atpourjahed@jsu.ac.ir

آقای دکتر عباسی

هیأت علمی

2035

ساختمان آموزشی، اتاق شماره 2122

habbasi@jsu.ac.ir

habib.abbasi@hotmail.com

خانم دکتر صفورا کریمی راد

هیأت علمی

2017

ساختمان آموزشی، اتاق شماره 2110

s.karimi@jsu.ac.ir

آقای سروش امینی

کارشناس آموزش

2011

ساختمان آموزشی، اتاق شماره 2123