صفحه اصلی > دانشكده ها > علوم پایه > ارتباط با دانشكده 

ارتباط با ما

بسمه تعالی

دانشکده علوم پایه

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان دانشکده علوم پایه صندوق پستی  : 334 -64615 ،کد پستی:  18674-64616، تلفن دانشگاه: 42428000-061

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

ایمیل

دکتر معیری

رئیس دانشکده

2118

دانشکده علوم پایه، طبقه سوم

moayeri@jsu.ac.ir

آقاي فرزاد

کارشناس خدمات آموزشی

2116

دانشکده علوم پایه، طبقه اول

-

مهدی تقربی

کارشناسی امور عمومی و دبیرخانه

2117

دانشکده علوم پایه، طبقه سوم

-

آقای کثیری

هیات علمی و  سرپرست بخش ریاضی

2110

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

   hossein_kasiry@jsu.ac.ir

دکتر بدیعی

هیات علمی

2103

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

badie@jsu.ac.ir

دکتر حلالی

هیات علمی

2115

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

a_halali@jsu.ac.ir 

ahmadhalali@yahoo.com

دکتر ظاهر زاده

هیات علمی

2104

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

Zaherzadeh@jsu.ac.ir  

دکتر رضا  نیک اندیش

هیات علمی

2112

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

r.nikandish@jsu.ac.ir

دکتر امیر عصاری

هیات علمی

2101

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

amirassari@jsu.ac.ir

آقای چهارپاشلو

هیات علمی

2106

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

chaharpashlou@jsu.ac.ir

خانم دكتر ترابی

هیات علمی

2107

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

p_torabi@jsu.ac.ir 

دکتر معیری

هیات علمی و سرپرست بخش فیزیک

2111

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

moayeri@jsu.ac.ir

دکتر حکیمی فرد

هیات علمی

2109

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

ahakimyfard@jsu.ac.ir

آقای طالب زاده

هیات علمی

2113

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

MD.Talebzadeh@jsu.ac.ir

Davoud.Talebzadeh@gmail.com

دکتر طهماسبی

هیات علمی

2102

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

tahmasebi@jsu.ac.ir

خانم خادم الرسول

هیات علمی

2114

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

mkhademalrasool@gmail.com 

دکتر برزگر

هیات علمی و سرپرست بخش شیمی کاربردی

2108

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

shahram.barzegar@jsu.ac.ir

آقای صمیمی فر

هیات علمی

2105

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

jsu.ac.ir@msamimi

دکتر امینی جم

هیات علمی

2107

دانشکده علوم پایه، طبقه چهارم

naminijam@jsu.ac.ir

دکتر سبزه زاری

هیات علمی

2034

ساختمان قدیم آموزش

msabzehzari@jsu.ac.ir

دکتر رکنی

هیات علمی

2016

ساختمان قدیم آموزش

naderrokni@jsu.ac.ir

آقای گلچین پور

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

2052

دانشکده مکانیک، طبقه همکف

-