صفحه اصلی > دانشكده ها > عمران > ارتباط با دانشكده 

ارتباط با ما

بسمه تعالی

دانشکده عمران

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر، دفتر دانشکده عمران، کد پستی:  18674-64616، تلفن دانشگاه: 42428000-061

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

ایمیل

آقای دکتر سیدکابلی

رئیس دانشکده و مدیر گروه عمران آب  

2320

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای ایرانی

کارشناس خدمات آموزشی

2520

ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف

-

آقای دوستی زاده

کارشناسی امور عمومی و دبیرخانه

2521

ساختمان آموزشی دانشکده برق و کامپیوتر، طبقه همکف

- 

آقای دکتر عباس گندمکار

مدیر گروه عمران سازه

2318

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

farhad@jsu.ac.ir

آقای مهندس خدایی نساج

هیات علمی

2327

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای دکتر حسنی پور

هیات علمی

2317

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای دکتر ذاکرمشفق

هیات علمی

2324

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای دکتر لشکرآرا

هیات علمی

2322

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

خانم مهندس نجفی

هیات علمی

2319

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای دکتر رضوی طوسی

هیات علمی

2313

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

razavi@jsu.ac.ir

آقای دکتر شهربانو زاده

هیات علمی

2329

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

-

آقای مهندس رشیدیان

هیات علمی

و مدیرگروه نقشه برداری

2321

ساختمان اداری دانشکده برق و کامپیوتر

m.rashidian@jsu.ac.ir