ارتباط با ما

گروه معارف اسلامی

آدرس: دزفول، روبروی پایگاه چهارم شکاری، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، ساختمان آموزشی، ابتدای راهروی اصلی، اتاق شماره 124

کد پستی:  18674-64616، تلفن: 6268000-0641 ، داخلی 2024

نام و نام خانوادگی

عنوان

تلفن داخلی

محل اتاق

ایمیل

آقای دکتر محمدرضا بهدار

مدیر گروه معارف اسلامی

2024

ساختمان آموزشی، ابتدای راهروی اصلی،

 اتاق شماره 124

behdar@jsu.ac.ir

rbehdar@gmail.com

آقای مهدی زارع

هیات علمی و معاون فرهنگی

2110

ساختمان دانشجو، طبقه چهارم،

 اتاق معاونت فرهنگی و اجتماعی

-

آقای محمد فرزاد

کارشناس گروه

2024

ساختمان آموزشی، ابتدای راهروی اصلی،

 اتاق شماره 124

-