قابل توجه کلیه دانش آموختگان محترم

 

به منظور دریافت دانشنامه ، گواهینامه و یا ریز نمرات تایید شده ضروری است کلیه متقاضیان محترم ضمن ارائه مدارک مورد نیاز، اصل نامه تسویه حساب بدهی های مربوط به صندوق رفاه دانشجویان در صورت داشتن بدهی به شرح ذیل تحویل اداره دانش آموختگان داده شود.

 

نامه تسویه حساب دانش آموخته با صندوق رفاه

نامه تسویه حساب دانش آموختگان با صندوق رفاه دانشجویان عبارت از نامه ای است که دانش آموخته پس از واریزی کلیه مبلغ بدهی به صندوق رفاه، در صورت مراجعه حضوری دانش آموخته به صندوق و ارائه فیش های واریزی ، تحویل ایشان می گردد و در صورت ارسال اصل فیش های مذکور به صندوق ، یک نسخه از این نامه به نشانی وی و نسخه دیگر نیز به دانشگاه محل تحصیل ایشان ارسال می گردد.

 

اداره فارغ التحصيلان

19/08/93


 

قابل توجه كليه دانشجويان عزيز مقطع كارشناسي ارشد(برادران)

 

كليه دانشجوياني كه مدرك مقطع قبلي (كارداني - كارشناسي ناپيوسته - كارشناسي پيوسته) خود را از دانشگاه محل تحصيل دريافت ننموده اند جهت دريافت گواهي اشتغال به تحصيل و ارائه آن به دانشگاه مربوطه براي صدورمدرك پايان دوره و تحويل آن به اين دانشگاه ، به اداره آموزش مراجعه نمايند. بديهي است صدور گواهي اشتغال به تحصيل در طول دوره تحصيل كارشناسي ارشد امكان پذيز مي باشد و بعد از ارائه پايان نامه و اتمام وضعيت معافيت تحصيلي هيچگونه گواهي اشتغال به تحصيل صادر نخواهد شد.

لازم به توضيح است درج مدرك قبلي در پرونده فارغ التحصيلي كارشناسي ارشد الزامي ميباشد.

 

اداره فارغ التحصيلان

15/02/93

 


 

 

قابل توجه دانسجوبان انصرافي و اخراجي دوره هاي روزانه

 

كليه دانشجويان انصرافي / اخراجي  دوره هاي روزانه  بايد بلافاصله پس از ترك تحصيل و يا اخراج با صندوق رفاه دانشجويان تسويه نموده و تاييديه مربوطه را به دانشگاه ارائه نمايند.

پرداخت شهريه آموزش رايگان براي آن دسته از دانشجويان انصرافي / اخراجي كه قصد شركت مجدد در آزمون سراسري را دارند الزامي نبوده و تعهد مربوط ميتواند در صورت قبولي مجدد به پايان مقطع تحصيلي جديد موكول گردد.

درصورت اعلام قبولي مجدد از طرف سازمان سنجش آموزش كشور ، پرونده تحصيلي آنان با قيد مدت تعهد خدمت و ذكر اين جمله كه مدت تعهد خدمت فوق جزء ديون وي در مقطع جديد محسوب گردد به دانشگاه مقصد ارسال ميگردد.

تعويق تعهدات كليه دانشجويان انصرافي / اخراجي متعهد خدمت دبيري، منوط به موافقت سازمانهاي آموزش و پرورش مراكز استانها ميباشد.

تعويق تعهدات دانشجويان انصرافي / اخراجي متعهد خدمت به داستگاههاي اجرايي ،منوط به موافقت دستگاههاي ذيربط ميباشد.

مدت تعهد خدمت آموزش رايگان دانشجوياني انصرافي / اخراجي  پذيرفته شده سهميه كليه مناطق كه واجد شرايط دريافت مدرك كارداني نباشند يك برابر و دانشجوياني كه واحد شرايط دريافت مدرك كارداني هستند برحسب سهميه منطقه پذيرفته شده ، يك يا دو برابر مدت بهرهمندي از مزاياي آموزش رايگان ميباشد.

چنانچه دانشجويان انصرافي / اخراجي خواهان دريافت پرونده تحصيلي خود باشند درصورت عدم انجام تعهد خدمت كماكان ميبايست براي بازخريد شهريه تحصيلي آموزش رايگان به اداره فارغ التحصيلان دانشگاه مراجعه نمايند.