صفحه اصلی > پژوهشی  > تماس با معاونت پژوهشی 

 

مدیر امور پژوهشی و فناوری:

دکتر حبیب اله عباسی

دکترای علوم و مهندسی صنایع غذایی

استادیار گروه مهندسی شیمی

پست الکترونیک : habbasi@jsu.ac.ir, habib.abbasi@hotmail.com

 

صفحه شخصی:   پروفایل   ،    پروفایل علمی در google scholar

رزومه :

نمابر: 6260993-0641

تلفن داخلی : 2056

 

کارشناس پژوهش:

آقاي طافی

تلفن داخلی : 2055