صفحه اصلی > آموزشی > اداره كل آموزش > دبيرخانه آموزش 

شرح وظایف :

 1- ثبت نامه های وارده

 2- ارجاع نامه ها و پیگیری تا ارسال به واحدهای مربوطه

 3- شماره کردن نامه های خروجی از اداره

 4- تایید و مهر کردن گواهی اشتغال به تحصیل

 5- بایگانی نامه های واحد