صفحه اصلی > پژوهشی  > دفتر ارتباط با صنعت > طرح های تحقیقاتی خارج از دانشگاه 

آئین نامه داخلی طرح های تحقیقاتی مشترک با دستگاههای اجرایی

 

مراحل اداری انجام یک طرح پژوهشی

  

نمونه قرارداد داخلی طرح های تحقیقاتی

 

طرح های تحقیقاتی انجام شده و در حال اجرا

   

جداکننده سطر ها از هم

   

تفاهم نامه با شرکت بهره برداری از شبکه آبیاری شمال خوزستان

  

تفاهم نامه با شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز

  

تفاهم نامه با شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه کرخه

  

تفاهم نامه با شهرداری دزفول

 

تفاهم نامه با سازمان آب و برق خوزستان